Vedtægter for 
Herning Bueskyttelaug 

§1 Foreningens navn og hjemsted
F
oreningens navn er Herning Bueskyttelaug. Dens hjemsted er Herning kommune.

§2 Foreningens formål
Laugets formål er at dyrke bueskydning samt at virke for at fremme denne idræt. Lauget virksomhed har desuden, med udgangspunkt i bueskydning, og det forpligtende fællesskab til formål at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvaret for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.


§3 Medlemskab af organisationer
Lauget er medlem af Bueskydning Danmark og er undergivet dettes love og bestemmelser.


§4 Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 8 til 18 år.
Optagelse af umyndige som medlemmer af lauget kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af laugets vedtægter, jf. §15.Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.


§5 Kontingent og hæftelse
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves halvårsvis forud, hhv. 1. april og 1. oktober, for aktive medlemmer.
For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud 1. oktober.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Bestyrelsens medlemmer (formand, kasserer, sekretær og alm. bestyrelsesmedlem) er kontingentfri hvad angår kontingent til Herning Bueskyttelaug men skal betale Bueskydning Danmark kontingent. 

§6 Udmeldelse - eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1. april eller 1. oktober.

Hvis et medlem, 1 måned efter forfaldsdato, endnu ikke har indbetalt kontingent, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for opkrævning af kontingent.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 1/3 af laugets fremmødte medlemmer vedtages på en generalforsamling.
I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens love, jf. §15.
Eksklusion eller udmeldelse af foreningen medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutningen om eksklusion.

§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i oktober måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (i foreningslokalet). Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. 
Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg af formand og bestyrelsesmedlem (lige år)
7. Valg af kasserer og sekretær (ulige år)
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt valg af udvalg
11. Eventuelt


§9 Ekstraordinær generalforsamling
E
kstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7 stk. 2.

§10 Generalforsamling m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 3 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jf. dog §6, stk. 7 og 8, §15 og §16, stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 2 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.
Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§11 Bestyrelse - valg
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling således at formand og bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og kasserer og sekretær i ulige år.
I bestyrelsen indgår også en ungdoms repræsentant som vælges på et selvstændigt møde inden generalforsamlingen hvor alle ungdomsmedlemmerne under 18 år har stemmeret.
Ungdoms repræsentanten skal være fyldt 15 år for at kunne indgå i bestyrelsen. 
Ungdoms repræsentanten vælges for en periode af 1 år ad gangen.
Ungdoms repræsentanten deltager i bestyrelsens arbejde som et fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.
Listevalg kan ikke finde sted.
Formanden, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem vælges ved særskilt afstemning.
Genvalg kan finde sted.
Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§12 Bestyrelsens forhold
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningens formue anbringes i anerkendte pengeinstitutter.

§13 Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra den 1/10 - 30/9.

Bestyrelsen skal inden den 15. oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisoren den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§14 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisonsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§15 Vedtægtsændringer
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.


§16 Foreningens ophævelse
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes man skal forholde sig med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog således at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige eller andre folkeoplysende formål i Herning Kommune. 

Vedtaget på generalforsamlingen, 29. oktober 2018

Formand Torben Olsen
Kasserer Anders Kaltoft
Sekretær Emma Møller von Holstein
Bestyrelsesmedlem Sebastian Thorndahl Adsersen